Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Ambul. drugzorg   

Doelstelling   
Werkwijze   
Gebruikers   
Substitutie   
Oudergroep   
 
Crisis   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De Kier   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
Het crisisprogramma heeft verschillende aangrijpingspunten om aan de problematiek te werken. Het is noodzakelijk dat deze invalshoeken gecombineerd werken en samengevoegd worden in 1 behandelingsplan.
 
De toegepaste methodieken zijn:
 
1. Leefgemeenschap
 
De bewonersgroep vormt een mini-maatschappij waarbij positieve sociale omgang, normaal leefritme en dagelijkse verantwoordelijkheid centraal staan. Dit verzekert aan de bewoner een vaste leefstructuur die regelmaat, orde en bescherming biedt. De leefgemeenschap wordt georganiseerd via een aantal methodes.
 
1.1 Activiteitenschema
 
Gedurende de week is er een vaste dagindeling met een programma dat zowel dagdagelijkse activiteiten inhoudt (koken, onderhoud, klussen, ontspanning, overleg) als therapeutische momenten. In het weekend is er een aangepast dagschema waarbij de nadruk komt te liggen op zinvolle vrijetijdsbesteding en creatieve activiteiten.
 
1.2 Huisregels
 
Binnen de leefgemeenschap wordt het gedrag en de leefcode gestuurd door vooraf vastgelegd afspraken. Er zijn 2 categorieën regels:
 
4 strikte huisregels: dienen om de veiligheid en positieve sfeer binnen de groep te verzekeren:
 
 
dagdagelijkse regels: een aantal afspraken om het samenleven van bewoners en team te organiseren. Het betreft regels op vlak van orde, netheid, hygiëne, gedrag,enz...
 
1.3 Faseplan
 
Het crisis-programma omvat 4 fasen die een bewoner moet doorlopen. Deze fasering stimuleert een stijgende betrokkenheid in de leefgroep en heeft als doel een aantal taken en verantwoordelijkheden op zich te laten nemen teneinde een aantal leerervaringen te ondergaan. Het geeft de bewoner de mogelijkheid aan korte-termijn planning te doen zodat hij stap voor stap kan werken aan zijn motivatie en het doel dat hij wil bereiken tijdens zijn opname. Het crisisprogramma heeft volgende stappen:
 
Fase 1 : Deze begint met de voorstellingsgroep. De bewoner krijgt nadien de tijd om zich aan te passen en in te werken in de leefgroep. Hij maakt een bilan op van zijn huidige toestand. Hij krijgt daartoe 2 schriftelijke opdrachten: levensverhaal en motivatie/verwachtingen. Het levensverhaal moet neergeschreven worden vooraleer de volgende fase te beginnen.
 
Fase 2 :De bewoner krijgt een aantal actieve verantwoordelijkheden in de leefgroep. Bij de uitoefening ervan wordt hij geëvalueerd. Taken: keuken, huishouden, was, project, sport, weekend.
 
Fase 3 : Tijdens een groepssessie krijgt de bewoner een evaluatie van zijn verblijf in het programma. Deze evaluatie krijgt hij zowel van de bewonersgroep als van het team. Nadien start de keuzeweek waarin via individuele gesprekken met het staflid, wordt gewerkt aan concrete toekomstplannen.
 
Fase 4 : Daarin wordt de uitwerking gerealiseerd van het toekomst-plan. Informatiewinning van mogelijkheden, keuze maken, introductie, op hoogte stellen van familie, doorverwijzing. Positief afscheid is belangrijk.
 
2. Groepsactiviteiten
 
Via activiteiten voor de ganse bewonersgroep wordt informatief en ervaringsgericht gewerkt met als doel het inzicht in zichzelf en zijn toestand te verhogen.
 
Infosessie : Via een informatiemoment wordt de bewoner geconfronteerd met alle aspecten van het druggebruik. vb. Hepatitis C, sociale vaardigheden...
 
Bewegingssessie : Via fysische activiteiten en oefeningen wordt de bewoner gewezen op de verarming van zijn lichaam. Hij wordt gestimuleerd om bewust zijn fysisch functioneren te verbeteren. vb. Mandela, yoga, bio-energetica,...
 
Project : Op een ontspannen manier wordt in groep gewerkt. Een bewoner of een staflid bereiden dit voor. Het is de bedoeling om creativiteit, interesse en technische handigheid te stimuleren. vb. Muziekexpressie, kookproject, knutselen,...
 
Sport : De algemene lichaamsconditie moet worden verbeterd gezien deze door het gebruik werd verwaarloosd. Deze activiteiten gaan zoveel mogelijk buiten het centrum door doch steeds onder begeleiding van stafleden. Bewoners kunnen hun inbreng doen door zelf een activiteit voor te bereiden.
 
3. Groepspsychotherapie
 
Daar je als bewoner vrijwel de ganse dag samenleeft en -werkt, lokt dit onvermijdelijk conflicten uit onder elkaar. Daarnaast zit iedere bewoner met individuele problemen die de nodige frustratie en spanning veroorzaken. In de groepssessies is er ruimte om spanningen met medebewoner of staf te uiten. Men leert op een positieve manier omgaan met gevoelens. Naar aanleiding van gebeurtenissen in het heden kunnen elementen uit het verleden naar boven worden gehaald.
 
4. Individuele therapie
 
Ieder bewoner krijgt een begeleidend staflid toegewezen. Dit teamlid gaat de bewoner van nabij opvolgen gedurende gans zijn opname. Via gesprekken tussen de bewoner en zijn begeleidend staflid worden probleempunten aangepakt die een individuele benadering vereisen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de bewoner zelf de verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren binnen Kompas in handen neemt.
 
Daarnaast krijgt iedere bewoner een therapeutisch staflid. In zijn individuele gesprekken komen persoonlijke problemen en gevoeligheden uit het verleden aan bod. Via een therapeutische band krijgt men zicht op oorzaak en gevolg van het druggebruik. Emotie die daarbij horen worden losgemaakt. Ze worden gekanaliseerd zodat een persoonlijke groei mogelijk wordt.
 
Binnen het programma is ruimte voorzien voor gezinsbegeleiding. De gezinswerker beoogt het actief betrekken van belangrijke derden in het veranderingsproces van de bewoner. Het gezin, partner of cleane vrienden worden uitgenodigd op gesprek te komen samen met de bewoner. Ouders/partner worden opgevangen en gesteund in hun verwerkingsproces van de gebeurtenissen. Er wordt gekeken naar wederzijdse verwachtingen. Aan het gezin wordt medewerking gevraagd bij het motiveren en doorverwijzen van de bewoner.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual