Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Ambul. drugzorg   

Doelstelling   
Werkwijze   
Gebruikers   
Substitutie   
Oudergroep   
 
Crisis   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
De Kier   

Doelstelling   
Werkwijze   
Bewoners   
Sociale Dienst   
 
Het programma bestaat uit drie onderdelen:
Introductie, Opname, Nabegeleiding
 
1. De introductie
 
Iemand meldt zich aan en er worden introductie-afspraken gemaakt. Deze introductie omhelst 3 gesprekken binnen een periode van 14 dagen. In die gesprekken wordt gepeild naar de werkpunten en de valkuilen van betrokkene.
 
Dit geheel wordt in het team besproken en we gaan na of we met ons programma een passend antwoord kunnen bieden op de hulpvraag. Indien wel wordt er met de cliënt een basiscontract opgesteld over werkpunten en doelen. Dit wordt de leiddraad voor de verdere opname. Indien geen opname kan, wordt er een doorverwijzingsadvies gegeven en indien gewenst wordt de betrokkene ondersteund in het stappen zetten naar een andere instantie.
 
2. De residentiële opname
 
De residentiële opname duurt 5 maanden. De jongere verblijft in het centrum, neemt er overdag deel aan de activiteiten, vult zelf zijn avonden en weekends in. In het verloop van de opname investeert de jongere altijd maar meer in het naar buiten toe werken. Waar hij de eerste maand enkel wat avond- en weekendactiviteiten buiten het centrum doet, kan hij vanaf de derde maand al oefenen op zelfstandig wonen in het oefenappartement en vanaf de vijfde maand werken.
 
De belangrijkste werkmiddelen tijdens de opname zijn de individuele begeleiding, het werken in groep, de gezinsbegeleiding, de workshops en de vrijetijdsinvulling.
 
2.1 De Individuele begeleiding
 
De individuele begeleiding is één van de pijlers van het Kierprogramma. Gedurende zijn ganse verblijf beschikt de bewoner over minstens 2 gesprekken in de week waarin hij met zijn begeleidend staflid zijn ervaringen van binnen en buiten De Kier kan bespreken. Deze begeleiding is ervaring- en toekomstgericht. Er wordt zo concreet mogelijk gewerkt. Een probleem wordt geformuleerd, er worden mogelijkse oplossingen gezocht, er wordt gekozen voor 1 oplossing, betrokkene probeert deze oplossing uit, waarna het geheel geëvalueerd wordt. De basis voor deze gesprekken is het contract tussen de bewoner en De Kier dat opgesteld werd tijdens de introductie. In deze begeleiding wordt het tempo van de bewoner gevolgd. Naarmate iemand verantwoordelijkheid opneemt of omkan met zelfstandigheid evolueert hij in zijn basiscontract. Er wordt om de twee maanden geëvalueerd binnen de begeleidingstandem bewoner - staflid en eventueel nieuwe werkpunten of valkuilen worden geformuleerd.
 
2.2 Werken in groep
 
In De Kier wordt er ook in groep gewerkt. We onderscheiden de leefgemeenschap en de therapeutische activiteiten in groep. De leefgemeenschap is het samenwonen van maximum 6 bewoners en vier stafleden. Hier kan men leren omgaan met verantwoordelijkheid door een taak op te nemen in keuken en huishouden, door toezicht te houden op het goede verloop van weekends, door nachtverantwoordelijke te zijn. De leefgemeenschap is tevens een plaats waar men kan oefenen met gedrag, sociale vaardigheden, eigen werkpunten,... Het is een plaats waar bewoners kunnen thuis komen, waar er naar hen geluisterd wordt, waar ze zich begrepen kunnen voelen. We organiseren een aantal therapeutische activiteiten die waardevoller worden omdat ze in groep doorgaan. In de ervaringsgroep kunnen, net als in de individuele gesprekken, dagdagelijkse ervaringen besproken worden; vb. conflict met ouders, spanningen binnen de groep, schrik om naar sportclub te gaan, verdriet over mislukte relatie,... Hier wordt echter in groep (bestaande uit mensen met gelijksoortige ervaringen) naar mogelijkse alternatieven gezocht. In de assertiviteitstraining worden sociale vaardigheden aangeleerd. Leren omgaan met kritiek, jou mening en ook eens ‘neen’ durven zeggen, een gesprek beginnen, onderhandelen,... In psychodrama wordt er gewerkt met kleuring van emoties door rollenspelen.
 
2.3 De Gezinsbegeleiding
 
Een derde pijler van het programma is de gezinsbegeleiding. Het gezin kan een actief steunpunt zijn, noodzakelijk voor de reïntegratie van de jongere. In veel gevallen leven er tussen de jongere en zijn ouders of partner heel wat schuld- en schaamtegevoel. Vooraleer met een nieuwe lei te kunnen beginnen moet er gepraat worden met elkaar. Leren luisteren naar elkaar, elkaar beter proberen te begrijpen. Daarom worden ouders en partner nauw betrokken bij de begeleiding. Ouders komen maandelijks (meer indien gewenst, vb. bij minderjarigen) op bezoek en horen hoe de jongere evolueert, worden naar hun mening gevraagd, er worden afspraken gemaakt over te nemen stappen. Ook hier wordt er toekomstgericht gewerkt. Aspecten uit het verleden worden besproken als ze remmend zijn in het heden.
 
2.4 De Workshops
 
De workshops zijn de activiteiten die georganiseerd worden door de staf, tijdens het dagprogramma. Met deze workshops willen we werkpunten een concrete invulling geven. Voorbeelden hiervan zijn: timmeratelier, fotografie, PC-cursus, sportinitiatie, sollicitatietraining, hulp in administratie, zelfstandig wonen, kunst en cultuur, creatief zijn, filmen met video-camera, invulling vrije tijd,... Algemene doelstellingen van deze workshops zijn: het verruimen van de interessegebieden, stimuleren tot creativiteit, het aanleren van technische vaardigheden, het leren planmatig en gestructureerd werken, bijdragen tot een positief zelfbeeld,...
 
2.5 De Vrije tijd
 
‘s Avonds en in het weekend overdag kunnen bewoners zelf hun vrijetijd invullen. Ze kunnen gaan sporten, met een vriend iets gaan drinken, naar een voorstelling gaan, een cursus volgen, familiebezoek, een uitstapje; maar evengoed lezen, TV kijken,... Het is ook op dit ogenblik dat ze kunnen werken aan hun huishoud- of keukentaak. Op een goeie manier omgaan met vrijetijd blijkt heel belangrijk om tot een zelfstandig leven te kunnen komen, interesses ontwikkelen, angst overwinnen, nieuwe mensen leren kennen, structuur brengen in die vrije tijd.
 
3. De Nabegeleiding
 
De nabegeleiding duurt 6 maanden. Betrokkene heeft ondertussen een eigen woonplaats (zelfstandig, bij ouders), gaat naar school of werkt of heeft een gepaste tijdsinvulling, kan terecht bij een aantal mensen (familie, vrienden). In die nabegeleiding komt de jongere regelmatig (1 tot 2 maal per week) op gesprek. Deze gesprekken gebeuren onder dezelfde principes en met dezelfde begeleider als tijdens zijn verblijf. Ook hier kunnen dus weer allerlei ervaringen besproken worden en wordt er gezocht naar een goede manier om ermee om te gaan.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual