Logo Kompass vzw Opvangcentrum voor drugsgebruikers
 
 
 
 
Over Kompas  

Algemeen  
Visie  
Doelstelling  
Nevenactiviteiten  
Vacatures  
Stage  
 
Missie Kompas:
Kompas vzw en zijn medewerkers wensen een gepaste en persoonsgerichte zorg aan te bieden aan mensen met problemen veroorzaakt door het misbruik van illegale drugs. De behandeling is gebaseerd op het emancipatorisch werken, rekening houdend met principes als subsidiariteit en diversiteit.
 
Uitdieping basisbegrippen:
 
2.1 Diversiteit:
We hebben tot doel om diversiteit op drie verschillende vlakken te bekomen. Er is binnen de vzw een gevarieerd aanbod aan hulpverlening. Verslaving is een complex probleem en de behandelingen dienen dan ook divers te zijn. Bvb.: ambulant, residentieel, oudergroepen, harm reduction,…. Er wordt een aanbod gedaan naar een breed publiek dat respect heeft voor de organisatie, personeel, andere cliënten en de omgeving. Deze diversiteit vertaalt zich in een doelgroep van zowel minder- als meerderjarigen, allochtonen, dubbeldiagnosepatiënten,… . Tenslotte wordt ook op personeelsvlak een diversiteit nagestreefd. Jongere en oudere werknemers, mannen en vrouwen, ervaringsdeskundigen, personen die een bijkomende opleiding drughulpverlening gevolgd hebben vullen elkaar aan qua deskundigheid en vormen ook een weerspiegeling van de maatschappij. Een uniformiteit naar visie toe blijft wel een vereiste.
 
2.2 Behandeling:
De hoofddoelstelling is behandeling en begeleiding van cliënten. Wij bieden programma’s aan die de misbruik- en verslavingsdynamieken primair aanpakken. Binnen dit continuüm tussen zorg en genezing streven we naar een verbetering op alle levensdomeinen met als doel het behalen van een maximale levenskwaliteit. Naast het hoofdaanbod is er ook plaats voor verschillende nevenactiviteiten, nl.: coaching, oudergroepen, vorming, voorlichting,….
 
2.3 Emancipatorisch werken:
Het emancipatorisch werken steunt op het geloof in de menselijke verantwoordelijkheidszin en de vaardigheden om zelf beslissingen te nemen. Via onze werkmethodieken, waarin we de cliënt begeleiden in zijn denkproces vertrekkende vanuit zijn eigen hulpbronnen en beperkingen laten we de cliënt gefundeerde keuzes maken. Op deze manier verhoogt men de draagkracht en het zelfwaardegevoel van de personen. Op lange termijn krijgt men meer grip op de oorzaken van het onwelzijn, wat een vermindering van de draaglast en de vraag naar ondersteuning met zich meebrengt, de cliënt leert zijn eigen valkuilen te vermijden.
 
2.4 Illegale drugs:
Wij richten ons tot mensen die een probleem hebben door misbruik van de door de wet omschreven illegale middelen. Deze produkten dienen in belangrijke mate de verslavingsproblematiek te beheersen, alcohol en medicatie kunnen nevenproblemen zijn.
 
2.5 Misbruik:
Onder misbruik wordt probleemgebruik en verslaving gezien. De persoon verliest de controle op inname van illegale middelen, niettegenstaande zich nadelen manifesteren op één of meerdere leefgebieden.
 
2.6 Gepaste zorg / subsidiariteit:
In dialoog met de cliënt dient een passende behandeling te worden gezocht, cliënt en voorziening gaan samen de mogelijkheden bepalen. Deze behandeling moet zoveel mogelijk op de maat van de cliënt zijn, rekening houdend met het bestaande behandelingsaanbod. Er moet gestreefd worden om een behandeling aan te bieden die het minst ingrijpend is voor de cliënt en toch een mogelijkheid creëert om te komen tot het hoogst haalbare niveau van welzijn op de verschillende levensgebieden. Bij het bepalen van deze minst ingrijpende behandeling dient men rekening te houden met de ernst van de problematiek, de competenties die de cliënt heeft en de doelen die hij stelt.
 
2.7 Persoonsgericht:
Verslaving is het gemeenschappelijk, uniform probleem dat wij wensen te behandelen. Doch wij willen een persoonsgerichte behandeling aanbieden. Elke cliënt wordt als uniek beschouwd en gerespecteerd in zijn eigenheid. De cliënt stelt een hulpvraag, het vertrekpunt in de behandeling is de aanwezige veranderingsbereidheid van de persoon die op zichzelf toegespitst wordt. De cliënt staat centraal binnen de behandeling, maar binnen een netwerk op verschillende levensdomeinen. Persoonsgerichte zorg op maat houdt in dat ook de context bij de behandeling betrokken wordt.
 

Minister v/d Peereboomlaan 86 - B-8500 Kortrijk - Tel. 056/20.20.74 - Fax 056/25.96.10
vzwkompas@kompasvzw.be - (c) visual